Ústav dovednostní výuky a inovace studia Masarykova univerzita Právnická fakulta

Realizované projekty

Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva

(reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání)

Kritizovaným nedostatkem právnického vzdělávání v České republice je vysoká míra předávaných teoretických znalostí a poskytnutí nízkého stupně praktických dovedností. Páteří vzdělávacího systému je právně dogmatická výuka. Od roku 2000 došlo na trhu práce k zásadním změnám. Dílem v souvislosti s personálním naplněním v oblasti justice, zvýšené konkurence na poli advokacie, dílem díky neustále se zvyšujícímu počtu absolventů právnických fakult v České republice. Sílí tlak odběratelské sféry na rychlou adaptaci v praxi a na aktivní znalost mezioborových souvislostí a jejich aplikaci od počátku výkonu práce. Na tento nový směr však dosud nebylo ze strany vysokých škol plně reagováno.

Realizací projektu budou reflektovány potřeby odběratelské sféry a rozšíří se možnosti studentů vstupovat samostatně do podnikání. Studenti doktorského studia práva a akademičtí pracovníci budou nuceni osvojit si nové moderní pedagogicko-didaktické metody výuky. Výuka typu "jedenkrát vyzkoušené je více než mnohokrát přečtené" je výukovým trendem na řadě prestižních zahraničních univerzit.

Webové stránky projektu dovednosti.law.muni.cz  


Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

(reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě)

Záměrem projektu je na základě různorodých aktivit vytvořit trvalé sítě mezi různými partnery brněnské právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jinými fakultami univerzity a jejich absolventy (zejména lékařství a mediálních studií), nevládními právnickými organizacemi, advokáty poskytujícími pro bono služby, orgány veřejné správy. Cílem je posílení vazeb a komunikace mezi praxí, výukou a výzkumem v oblasti práva i mezi odborníky různých profesí a inspirace ke vzniku partnerství nových. Důsledkem vzniklých vazeb je i posílení sociální odpovědnosti studentů a absolventů i návrh řešení pro oblast právní pomoci nemajetným a podpora působení právníků v oblastech nikoli prvoplánově ziskových. Díky projektu se zahájí, metodologicky i organizačně systematizují a prosadí vazby, sítě a partnerství, které by buď nevznikly nebo vznikaly nahodile a pomalu. Nyní se na partnerství a síťové spolupráci podílí malá skupina lidí, která se díky projektu rozšíří a prohloubí.

Webové stránky projektu partnerstvi.law.muni.cz  


Právo do praxe, praxe do práva - partnerství pro užší sepětí výzkumu a praxe

(reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0146, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě)

Cílem projektu je přenos a sdílení znalostí a zkušeností mezi výzkumem a praxí v oboru práva. Tohoto cíle má být dosaženo pomocí spolupráce v rámci partnerské sítě mezi právnickou fakultou a relevantními subjekty právní aplikační sféry (včetně významných soudů, správních úřadů, advokátních kanceláří atp.), jakož i subjekty podnikatelského a neziskového sektoru, vč. účasti zástupců normotvorby.

Webové stránky projektu site.law.muni.cz  


Investice do rozvoje vzdělávání